….ℳ£….

عکســــام چـــطـــوره ؟! همشونو عجله ای الان گرفتم ببخشــیـد ک توی هیچ کدوم از عکسام کامل از صورتم نیست ، خودتون دلیلشو باید بدونید اون عکس آخریه نشونه ی دوست دادم به کره اییه دوســـتـــــون دارم کپی ممنوع کپی = هک ، سوژه ، آنفالو و … اگه کسی کپی کنه ، فــــــقــــــط خـــــودش مــــیـــــــدونــــــــــــــــــــــــــه […]