زیادیع خوبیع کردیم ، فکر کردن وظیفمونع :)

تا تقدیمی نزارم کسیع نمیزارع البتع حتی اگرم بزارم کسیع نمیزارع 🙂 این همع خوبع کردیم ، بع چشمشون نیومد 🙂 تو مواقع سختیع منوع میخواستن ^^ ولیع وقتیع خوششون بود ، من وجود خارجیع نداشتم 🙂 مثل یع خواهر واقعیع بهشون محبت کردم ولی اوناع محبتاموع تو چاع مستراب ریختن ( ببخشید فحش دادم […]