دلـم بـرای آرمـیـن تـنـگ مـیـشـع … :(

دلم برای مارمولک بازی هاش تنگ میشع … 🙁 دلم برای هک کردناش تنگ میشع … 🙁 دلم برای تصمیم گرفتناش تنگ میشع … 🙁 دلم برای دعوا کردناش تنگ میشع … 🙁 فکر کنم قسمت ۱۵ آخرین قسمتش باشع ، آخع من یه توضیحاتی رو خوندم که گفته بود ، خیلی دلمون برای آرمین […]